nike ハイカット ナイキ air エアジョ`ダン2012 ナイキ minnetonka ブ`ツ MINNETONKA┘潺優肇鵐 ミネトンカ ブ`ツ ミネトンカ 僖 moncler モンクレ`ル 巷塀 モンクレ`ル パリ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル 2013 拍喬 モンクレ`ル マヤ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル ダウン メンズ モンクレ`ル ダウン モンクレ`ルアウトレット糾n モンクレ`ルダウンベスト モンクレ`ルMONCLER

HoangLong.,JSC
 
  Ng担n ng畛:
  Th畛 s叩u, ngy 24 th叩ng 10 nm 2014 - 23:48 Trang ch畛 Gi畛i thi畛u Tin t畛c S畉n ph畉m Kh叩ch hng Tuy畛n d畛ng Li棚n h畛
 
  Cho m畛ng b畉n gh辿 thm website c畛a CNG TY TNHH NHM KNH HONG LONG  
   
DANH M畛C S畉N PH畉M
Khung nh担m c畛a k鱈nh
K鱈nh c動畛ng l畛c
v叩ch 畛ng v m畉t d畛ng
G動董ng soi cao c畉p
V叩ch k鱈nh t畉m l畛n
M叩i k鱈nh
C畛a th畛y l畛c
TM KI畉M THNG TIN
   
 
 
   
LIN K畉T
   
 
   
 
L働畛T TRUY C畉P
 
  L動畛t truy c畉p: 166889
Tr畛c tuy畉n: 30
 
  Th動 ng畛  

C担ng ty TNHH Nh担m k鱈nh Hong Long ti畛n th但n l C董 s畛 khung nh担m k鱈nh Hong Long 動畛c thnh l畉p t畛 nm 1995 l m畛t 董n v畛 chuy棚n gia c担ng l畉p d畛ng c叩c h畉ng m畛c khung nh担m k鱈nh, Inox, c畛a nh畛a uPVC..., c坦 kinh nghi畛m thi c担ng, c坦 畛i ng滴 c叩n b畛 k畛 thu畉t v 畛i ng滴 c担ng nh但n dy r畉n kinh nghi畛m, c坦 tay ngh畛 cao. Ch炭ng t担i 達 t畛ng tham gia thi c担ng c叩c h畉ng m畛c khung nh担m, c畛a nh畛a uPVC quan tr畛ng t畉i nhi畛u t畛nh thnh trong c畉 n動畛c nh動 H N畛i, Thnh ph畛 H畛 Ch鱈 Minh, H畉i Ph嘆ng, Vinh, Th叩i Nguy棚n, S董n La ...

S畉n ph畉m HOANG LONG WINDOW 動畛c s畉n xu畉t theo ti棚u chu畉n ch畉t l動畛ng Ch但u u t畛 thanh Profile 畛nh h狸nh uPVC c坦 l探i th辿p gia c動畛ng, thanh nh担m 畛nh h狸nh, c叩c lo畉i k鱈nh 動畛c s畉n xu畉t trong v ngoi n動畛c 畉n ph畛 ki畛n. T畉t c畉 c叩c s畉n ph畉m 畛u 動畛c s畉n xu畉t tr棚n d但y chuy畛n hi畛n 畉i 動畛c nh畉p kh畉u t畛 n動畛c ngoi.

S畉n ph畉m HOANG LONG WINDOW bao g畛m 2 d嘆ng s畉n ph畉m ch鱈nh:

1. S畉n ph畉m c畛a nh畛a: HOANG LONG uPVC WINDOW

2. S畉n ph畉m c畛a nh担m: HOANG LONG Alu WINDOW

S畉n ph畉m HOANG LONG WINDOW c坦 動u i畛m:

C叩ch 但m t畛t, c叩ch nhi畛t t畛t.

Kh担ng cong v棚nh co ng坦t, 畛 k鱈n kh鱈t cao, ch畛ng l達o ho叩.

畛 b畛n cao, ch畛u 動畛c va 畉p, ch畛u n動畛c, ch畛ng th畉m

An ton cho ng動畛i s畛 d畛ng, d畛 dng b畉o d動畛ng

Thi畉t k畉 khoa h畛c

S畛 d畛ng s畉n ph畉m c畛a HOANG LONG WINDOW, Qu箪 kh叩ch hng hon ton c坦 th畛 an t但m v畛 ch畉t l動畛ng s畉n ph畉m, ch畉t l動畛ng ph畛c v畛. C担ng ty ch炭ng t担i c坦 畛i ng滴 c叩n b畛 k畛 thu畉t, nh但n vi棚n, c担ng nh但n c坦 tr狸nh 畛 v kinh nghi畛m, nhi畛t t狸nh trong c担ng vi畛c. C担ng ty nh担m k鱈nh Hong Long cam k畉t mang 畉n nh畛ng s畉n ph畉m t畛t nh畉t, 畉p nh畉t, gi叩 c畉 h畛p l箪 nh畉t, th畛i gian thi c担ng nhanh nh畉t 畉n cho kh叩ch hng!

R畉t mong nh畉n 動畛c s畛 h畛p t叩c t畛 Qu箪 kh叩ch hng.

Cho tr但n tr畛ng!

     
S畉n ph畉m ti棚u bi畛u
 
C畛a k鱈nh tr動畛t treo
C畛a nh担m l湛a
C畛a nh担m k鱈nh
V叩ch ngn nh担m k鱈nh
 
Tin t畛c 達 ng
 
C叩c nh cung c畉p v畉t t動 ch鱈nh
Gi畛i thi畛u chung v畛 c畛a nh担m
Gi畛i thi畛u chung v畛 c畛a nh畛a
GI畛I THI畛U CHUNG
Nh担m k鱈nh Hong Long
S董 l動畛c v畛 ch炭ng t担i
Nh担m k鱈nh, c畛a nh担m
R竪m c畛a cho m湛a h竪.
     
 
 
     
H畛 TR畛 TR畛C TUY畉N
 
TIN M畛I NH畉T
  K鱈nh c動畛ng l畛c , k鱈nh an ton
  C畛a k鱈nh tr動畛t treo
  C畛a nh担m l湛a
  C畛a b畉n l畛 sn
 
D畛 li畛u ang 動畛c c畉p nh畉t
 
 
  CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH HOÀNG LONG
Địa chỉ: Số 375 - Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội
Tell: (84-4) 355 82173    0989.097.180
 
Design and CMS by Vtechcom
 
 

nike ハイカット ナイキ air エアジョ`ダン2012 ナイキ minnetonka ブ`ツ MINNETONKA┘潺優肇鵐 ミネトンカ ブ`ツ ミネトンカ 僖 moncler モンクレ`ル 巷塀 モンクレ`ル パリ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル 2013 拍喬 モンクレ`ル マヤ モンクレ`ルセ`タ` モンクレ`ル ダウン メンズ モンクレ`ル ダウン モンクレ`ルアウトレット糾n モンクレ`ルダウンベスト モンクレ`ルMONCLER